همه چیز
 
 
پنجشنبه 24 آذر 1390 :: نویسنده : ابراهیم اسماعیلی
برای خواندن مطلب روی ادامه مطلب کلیک نمایید با تشکر: 

خلافت عباسیان (به عربی: الخلافة العباسیة) یا به صورتی دیگر عبّاسیّان (همچنین عبّاسیّون) سومین خلافت اسلامی است.خلافت عباسیان توسط خاندان عباسی اداره می‌شد.

خلافت عباسی توسط نوادگان عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر، که از بنی هاشم بود در سال ۷۵۰ میلادی در حران تاسیس شد .مرکز این خلافت بعدها از حران به بغداد منتقل شد.[۱]

فهرست خلیفه‌ها (در بغداد و سامرا)

   خلیفه  زندگی (تاریخ میلادی)  خلافت (تاریخ میلادی)
۱ ابوالعباس عبدالله سفاح

 ۷۲۷-۷۵۴ 

 ۷۵۰-۷۵۴ 

۲ ابوجعفر عبدالله المنصور

 ۷۱۴-۷۷۵ 

 ۷۵۴-۷۷۵ 

۳ ابوعبدالله محمد المهدی

 ۷۴۶-۸۱۲ 

 ۷۷۵-۷۸۶ 

۴ ابومحمد موسی هادی

 ۷۶۶-۷۸۷ 

 ۷۸۶-۷۸۷ 

۵ ابوجعفر هارون الرشید

 ۷۶۶-۸۰۹ 

 ۷۸۷-۸۰۹ 

۶ ابوعبدالله محمد الامین

 ۷۸۷-۸۱۴ 

 ۸۰۹-۸۱۴ 

۷ ابوالعباس عبدالله المامون

 ۷۸۷-۸۳۳ 

 ۸۱۴-۸۳۳ 

۸ ابواسحاق محمد المعتصم بالله

 ۷۹۷-۸۴۲ 

 ۸۳۳-۸۴۲ 

۹ ابوجعفر هارون الواثق بالله

 ۸۱۲-۸۴۷ 

 ۸۴۲-۸۴۷ 

۱۰ ابوالفضل جعفر المتوکل علی الله

 ۸۲۱-۸۶۲ 

 ۸۴۷-۸۶۲ 

۱۱ ابوجعفر محمد المنتصر بالله

 ۸۳۷-۸۶۲ 

 ۸۶۲-۸۶۲ 

۱۲ ابوالعباس احمد المستعین بالله

 ۸۳۶-۸۶۶ 

 ۸۶۲-۸۶۶ 

۱۳ ابوعبد الله محمد المعتز بالله

 ۸۴۷-۸۶۹ 

 ۸۶۶-۸۶۹ 

۱۴ ابواسحاق محمد المهتدی بالله

 ....-۸۷۰ 

 ۸۶۹-۸۷۰ 

۱۵ ابوالعباس احمد المعتمد علی الله

 ۸۴۴-۸۹۳ 

 ۸۷۰-۸۹۳ 

۱۶ ابوالعباس احمد المعتضد بالله

 ۸۵۷-۹۰۲ 

 ۸۹۳-۹۰۲ 

۱۷ ابواحمد علی المکتفی بالله

 ۸۷۸-۹۰۸ 

 ۹۰۲-۹۰۸ 

۱۸ ابوالفضل جعفر المقتدر بالله

 ۸۹۵-۹۳۱ 

 ۹۰۸-۹۳۱ 

۱۹ ابومنصور محمد القاهر بالله

 ۸۹۹-۹۵۱ 

 ۹۳۱-۹۳۴ 

۲۰ ابوالعباس محمد الراضی بالله

 ۹۱۰-۹۴۱ 

 ۹۳۴-۹۸۰ 

۲۱ ابواسحاق ابراهیم المتقی لله

 ۹۰۸-۹۶۸ 

 ۹۴۱-۹۴۳ 

۲۲ ابوالقاسم عبدالله المستکفی بالله

 ۹۰۵-۹۵۰ 

 ۹۴۵-۹۴۶ 

۲۳ ابوالقاسم الفضل المطیع لله

 ۹۱۴-۹۷۵ 

 ۹۴۶-۹۷۴ 

۲۴ ابوبکر عبدالکریم الطائع بالله

 ۹۳۲-۱۰۰۳ 

 ۹۷۴-۹۹۱ 

۲۵ ابوالعباس احمد القادر بالله

 ۹۴۸-۱۰۳۱ 

 ۹۹۱-۱۰۳۱ 

۲۶ ابوجعفر عبدالله القائم بامر الله

 ۱۰۰۱-۱۰۷۵ 

 ۱۰۳۱-۱۰۷۵ 

۲۷ ابوالقاسم عبدالله المقتدی بامر الله

 ۱۰۵۶-۱۰۹۴ 

 ۱۰۷۵-۱۰۹۴ 

۲۸ ابوالعباس احمد المستظهر بالله

 ۱۰۷۸-۱۱۱۸ 

 ۱۰۹۴-۱۱۱۸ 

۲۹ ابوالمنصور الفضل المسترشد بالله

 ۱۰۹۲-۱۱۳۵ 

 ۱۱۱۸-۱۱۳۵ 

۳۰ ابوجعفر منصور الراشد بالله

 ۱۱۰۹-۱۱۳۸ 

 ۱۱۳۵-۱۱۳۶ 

۳۱ ابوعبدالله محمد المقتفی لامر الله

 ۱۰۹۶-۱۱۶۰ 

 ۱۱۳۶-۱۱۶۰ 

۳۲ ابوالمظفر یوسف المستنجد بالله

 ۱۱۲۴-۱۱۷۱ 

 ۱۱۶۰-۱۱۷۱ 

۳۳ ابومحمد الحسن المستضئ بامر الله

 ۱۱۴۲-۱۱۸۰ 

 ۱۱۷۱-۱۱۸۰ 

۳۴ ابوالعباس احمد الناصر لدین الله

 ۱۱۵۸-۱۲۲۵ 

 ۱۱۸۰-۱۲۲۵ 

۳۵ ابوالنصر محمد الظاهر بامر الله

 ۱۱۷۶-۱۲۲۶ 

 ۱۲۲۵-۱۲۲۶ 

۳۶ ابوجعفر منصور المسنتصر بالله

 ۱۱۹۲-۱۲۴۳ 

 ۱۲۲۶-۱۲۴۳ 

۳۷ ابواحمد عبد الله المستعصم بالله

 ۱۲۱۳-۱۲۵۸ 

 ۱۲۴۳-۱۲۵۸ 

فهرست خلیفه ها (در قاهره)

   خلیفه  زندگی  خلافت
۱ أبو القاسم أحمد المستنصر بالله  ....-۱۲۶۲   ۱۲۶۱-۱۲۶۲ 
۲ أبو العباس أحمد الحاکم بأمر الله  ....-۱۳۰۲   ۱۲۶۸-۱۳۰۲ 
۳ أبو الربیع سلیمان المستکفی بالله   ۱۲۸۵-۱۳۴۰   ۱۳۰۲-۱۳۴۰ 
۴ أبو إسحاق إبراهیم الواثق  ....-....   ۱۳۴۰-۱۳۴۲ 
۵ أبو العباس أحمد الحاکم بأمر الله  ....-۱۳۵۲   ۱۳۴۲-۱۳۵۲ 
۶ أبو الفتح أبو بکر المعتضد بالله  ....-۱۳۶۲   ۱۳۵۲-۱۳۶۲ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-۱۴۰۶   ۱۳۶۲-۱۳۷۷ 
۸ أبو یحی زکریاء المستعصم بالله  ....-....   ۱۳۷۷-۱۳۷۷ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-....   ۱۳۷۷-۱۳۸۳ 
۹ أبو حفص عمر الواثق بالله  ....-۱۳۸۶   ۱۳۸۳-۱۳۸۶ 
۸ أبو یحی زکریاء المستعصم بالله  ....-....   ۱۳۸۶-۱۳۸۹ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-....   ۱۳۸۹-۱۴۰۶ 
۱۰ أبو الفضل العباس المستعین بالله  ....-۱۴۳۰   ۱۴۰۶-۱۴۱۲ 
۱۱ أبو الفتح داود المعتضد بالله  ۱۳۸۰-۱۴۴۱   ۱۴۱۲-۱۴۴۱ 
۱۲ أبو الربیع سلیمان المستکفی بالله  ....-۱۴۵۰   ۱۴۴۱-۱۴۵۰ 
۱۳ أبو البقاء حمزة القائم بأمر الله  ....-۱۴۵۹   ۱۴۵۰-۱۴۵۵ 
۱۴ أبو المحاسن یوسف المستنجد بالله  ....-۱۴۷۹   ۱۴۵۵-۱۴۷۹ 
۱۵ أبو العز عبدالعزیز المتوکل علی الله  ۱۴۱۶-۱۴۹۸   ۱۴۷۹-۱۴۹۸ 
۱۶ أبو الصبر یعقوب المستمسک بالله  ....-۱۵۲۱   ۱۴۹۸-۱۵۰۹ 
۱۷ محمد المتوکل علی الله  ....-۱۵۴۳   ۱۵۰۹-۱۵۱۶ 
۱۶ أبو الصبر یعقوب المستمسک بالله  ....-۱۵۲۱   ۱۵۱۶-۱۵۱۷ 
نوع مطلب : تاریخ، 
برچسب ها :
درباره وبلاگ


توجه برای دانلود برنامه ها از برنامه download manger و یا orbit استفاده کنید در غیر اینصورت دانلود نمی شوند با تشکر از بازدید شما

مدیر وبلاگ : ابراهیم اسماعیلی
نظرسنجی
نظر واقعی شما در مورد این وبلاگ چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
 
 
google-site-verification: googleb07a47c85816842b.html
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic